Småskalafiskere rammes av WTO-forslag
WTO utkast til fiskerisubsidieavtale gir store fordeler til industrielle fiskebåter, mens flere utviklingsland vil ikke kunne subsidiere sine fiskere Jiri Rezac, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Publisert: 01.06.22

Småskalafiskere rammes av WTO-forslag

Til WTO ministermøtet i juni er det et press og en forventning om en avtale som skal forby visse fiskerisubsidier. Intensjonen er å motvirke den alvorlige situasjonen i verdens hav med overfiska arter. Men avtalen gir i praksis unntak for de store industrielle flåtene, i tillegg til at de fleste utviklingslandene vil hindres i å subsidiere.

Denne saken er et utdrag av et sivilsamfunnsbrev sendt til WTO ministrene fra 85 organisasjoner fra 20 land som kan leses i helhet her: https://pang.org.fj/cso-open-l...

Forhandlingene om en fiskerisubsidie avtale har foregått lenge, men ble fornyet etter bærekraftsmål 14,6 ga et mandat om å «forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, og fjerne subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og at en effektiv spesiell og differensiert behandling av utviklingsland skal være en integrert del av avtalen».


De som er mest ansvarlig blir ikke holdt ansvarlige

I avtaleutkastet er det forbud mot subsidier til blant annet å bygge båter, modernisere båter, til kjøp av maskiner, prisstøtte eller subsidier som dekker driftstap av fartøy eller fiske.

Men det lagt inn et unntak for at land kan fortsette å subsidiere sine fiskerier hvis landet kan vise til data at fiskeriressursene er bærekraftige. Slike forvaltningsdata er svært kostbare. I avtaleutkastet er bruken av unntak betinget av innsending av data til WTO. Ifølge en rapport fra South Centre, basert på dagens oppfyllelse av WTO subsidieavtalen er det bare 55 land som oppfyller kravet, og rundt 80 utviklingsland som ikke leverte notifikasjoner som krevet fra starten av 2021.

Konsekvensen er at avtaleteksten vil være til fordel for de landene, flesteparten utviklede land, som allerede har kapasitet til å subsidiere sine fiskerier og forvalte ressursene. Avtaleutkastet er ubalansert for utviklingsland som har minst kapasitet til forvaltning og subsidier.

I det nåværende avtaleutkastet er det ingen anerkjennelse av det historiske ansvaret for tilstanden til globale fiskebestander og overfiske. Tiår med subsidier fra industrialiserte land for å bygge opp sine flåter er ikke tatt med i utformingen av forbudene som resulterer i en tekst som ikke retter seg mot de ansvarlige for vedvarende overfiske. De fiskeflåtene som fisker i andre lands territorier er også ofte de samme flåtene som er bygd opp med subsidier og har størst fiskekapasitet, men som ikke er spesifikt målretta i avtaleteksten.


Småskalafiskere rammes av avtalen

Småskala fiskere er de som er minst ansvarlige for den alvorlige tilstanden til de globale fiskebestandene. Avtaleutkastet inkluderer et unntak for småskalafiskere som møter det kumulative kriteriet om å være «lavinntekt, ressursfattig og fisker til eget forbruk» innenfor 12 nautiske mil fra kystlinja. Definisjonen er veldig smal og vil bare passe en undergruppe av småskalafiskere. Tidligere WTO avtaler har inkludert unntak for tradisjonelle håndverkere som omfatta ‘lavinntekt eller ressursfattig’. I tillegg er det mange småfiskere som drar utenfor 12 nautiske mil for å fiske.

De fiskerne som ikke passer inn i den restriktive definisjonen vil fanges av forbudene som ligger i fiskerisubsidie avtaleutkastet. Det vil være spesielt ødeleggende i en tid med økende mat- og dieselpriser.


WTO etableres som et organ innen fiskeriforvaltning

Som en konsekvens av at landene må sende inn rapporteringsdata til WTO for å kunne subsidiere, vil WTO bli et organ som bestemmer om et lands forvaltning av fiskeriene er tilstrekkelig bærekraftig.

Dette vil åpne for at land kan utfordre andre lands forvaltningstiltak dersom de føler at de ikke er tilstrekkelige eller potensielt utgjør en kommersiell trussel. Det har vært mange eksempler på at utviklede land ensidig utfordrer andre lands forvaltning, og begrenser markedsadgangen hvis de ikke mener at de holder standarden. Dette kommer ofte til fordel for flåter fra de samme utviklede landene som allerede kan oppfylle disse standardene.

Mandatet på fiskerisubsidier tar sikte på å ta for seg subsidier, ikke lands fiskeriforvaltning. Det er andre mer hensiktsmessige fora som allerede har tvisteprosedyrer for å løse problemer som oppstår med forvaltningstiltak og støtte land for å forbedre dem. Dette går utover mandatet til avtalen og vil mest sannsynlig skade landenes bevaringstiltak, og dermed undergrave forvaltningen av fiskebestandene.


Vi oppfordrer ministrene til å sørge for at ethvert resultat av forhandlinger om fiskerisubsidier retter seg mot de som har det største historiske ansvaret for overfiske og utarming av bestander, retter seg mot de store industriflåtene med aktive redskap, gir unntak for alle småskalafiskere, hindrer WTO i å avgjøre gyldigheten av lands forvaltningsprogrammer, og verner om rettighetene i havretten til forvaltning av økonomisk sone.

Brev til Utenriksministeren

Vi sendte brev (7 juni) til utenriksminister Anniken Huitfeldt (les brevet her) der vi la ved det internasjonale sivilsamfunnsbrevet med krav om at avtalen avvises hvis kravene over ikke kan sikres.

Les mer om Fiskerisubsidier:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Skuffende avtale om fiskerisubsidier på WTO MC12

Skuffende avtale om fiskerisubsidier på WTO MC12

Publisert: 10.10.22

Avalen om fiskerisubsidier som ble forhandlet frem på ministermøtet i WTO 2022 (MC12) er skuffende og samsvarer ikke med mandatet som er gitt til WTO i FNs bærekraftmål 14 'Livet i havet'.

Les mer
Småskalafiskere rammes av WTO-forslag

Småskalafiskere rammes av WTO-forslag

Publisert: 01.06.22

Til WTO ministermøtet i juni er det et press og en forventning om en avtale som skal forby visse fiskerisubsidier. Intensjonen er å motvirke den alvorlige situasjonen i verdens hav med overfiska arter. Men avtalen gir i praksis unntak for de store industrielle flåtene, i tillegg til at de fleste utviklingslandene vil hindres i å subsidiere.

Les mer
Analyse av forhandlingene om fiskerisubsidier i WTO

Analyse av forhandlingene om fiskerisubsidier i WTO

Publisert: 08.10.21

I WTO foregår det forhandlinger om å forby visse subsidier som bidrar til blant annet overfiske og ulovlig fiske. Målet om å kutte disse subsidiene er en del av bærekraftsmålene for et bærekraftig hav med en frist om en avtale i desember i fjor. Det er dermed et stort press om å komme til en enighet til WTOs ministermøte i slutten av november.

Les mer
Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Publisert: 16.09.21

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Les mer
Kronikk: – Skal WTO avgjøre fremtidens forvaltning av fisken i havet?

Kronikk: – Skal WTO avgjøre fremtidens forvaltning av fisken i havet?

Publisert: 18.06.21

WTO har ikke klart å finne ut av hvilke land som subsidierer fartøy som driver overfiske, eller hvilke land som driver ulovlig fiske, skriver Handelskampanjen i denne kronikken i Fiskeribladet.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker