Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer
Julius Silver: https://www.pexels.com/photo/white-water-boat-753331/
Publisert: 16.09.21

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Det var mye godt innhold i Soria Moria-plattformen som vi ønsker å se videreført i ny plattform. Samtidig står nå verden - og Norge - overfor nye store utfordringer som krever nye standpunkt og satsingsområder fra en ny regjering. Vi ber derfor om at den kommende regjeringsplattformen utvides med nye punkter.

Disse punktene fra Soria Moria-plattformen må tas med i ny regjeringsplattform:

 • Handelsliberalisering skal kun skje innenfor en ramme hvor man hensyntar fordeling, grunnleggende sosiale standarder, miljø og nasjonal matsikkerhet.
 • Regjeringen vil legge til grunn at WTO-avtaleverket ikke må ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn til et velferdssamfunn.
 • Norge skal ikke fremme krav overfor fattige land som kan innebære en svekkelse av mulighetene til å utvikle sterke offentlige tjenester innen helse og utdanning, og heller ikke gå inn for en avtale som kan presse fram privatisering av offentlige tjenester i Norge.
 • Hensynet til tilgang på billige medisiner mot livstruende sykdommer (hiv/aids, malaria, tuberkulose) i fattige land må tillegges avgjørende vekt i de internasjonale forhandlingene om patentrettigheter (TRIPS-avtalen).

Regjeringen vil:

 • at man i WTO-forhandlingene anerkjenner retten til produksjon av mat for egen befolkning.
 • at Norge skal støtte utviklingslandenes krav om reforhandling av avtalen om patentrettigheter (TRIPS-avtalen).
 • arbeide internasjonalt for en gjennomgang av tidligere WTO-runder før forhandlingene.
 • utvides til nye områder.

Videre må disse punktene tas med i ny plattform:

Regjeringen må:

 • sikre mer åpenhet rundt handels- og investeringsavtaler. Mandat for forhandlingene må utarbeides gjennom åpne høringer og diskusjon i Stortinget før forhandlingene starter. Posisjonsdokumenter må offentliggjøres (som et minimum må stortingspolitikere få tilgang), og konsekvensutredning av miljø- og sosiale konsekvenser må legges fram for åpen høring. Når forhandlingsresultatet er klart, skal en ny åpen høring gjennomføres.
 • kreve at konvensjoner og avtaler i FN-regi og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO må være overordnet alle andre internasjonale regelverk, herunder WTO-avtalene og de bilaterale og regionale frihandelsavtalene. Der det er konflikt mellom avtaler og regelverk i FN/ILO og WTO, må førstnevnte regelverk gjelde.
 • støtte et midlertidig unntak fra patenter og andre immaterielle rettigheter på COVID-19 vaksiner, medisin og medisinsk utstyr som er foreslått av mer enn 60 land i WTO.
 • sikre at en WTO-fiskerisubsidiepolitikk ikke fratar staters rett og plikt til å forvalte havets ressurser innenfor den økonomiske sonen – jfr Havrettstraktaten.
 • sikre retten til å regulere den digitale økonomien, herunder lagring av offentlige data innenfor egne grenser.
 • sikre rett til å velge egen organisering av arbeidslivet og offentlige tjenester.
 • sikre politikk for sikkerhet og beredskap til å ivareta nødvendig politisk handlingsrom for å møte kriser.
 • arbeide for at nåværende og fremtidige avtaler bruker handel for å fremme anstendig arbeid med en ny sosial kontrakt og minimumsrettigheter og standarder for arbeidere, som uttrykt i ILOs ‘Centenary Decleration’ fra 2019.
 • ikke inkludere investor-stat tvisteløsning (ISDS) i handels- og investeringsavtaler, og si opp de avtalene Norge har med ISDS.
 • kreve at alle land må ha politisk handlingsrom til å kreve lokalt innhold, hjemfallsrett og mulighet til å forvalte land-, vann- og mineralressurser og begrense eksport av varer.

Les mer om Investeringer, Jordbruksvarer, Patenter, Fiskerisubsidier, Digital økonomi, Tjenester:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Publisert: 21.11.22

Handelskampanjen har sendt innspill til Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I innspillet tar vi opp noen konkrete klausuler i handels- og investeringsavtaler som bidrar til å befeste en politikk og retning fra en tid før klima- og naturkrisene ble så åpenbare i allmenn politisk bevissthet, som de er i dag.

Les mer
Frankrike trekker seg fra energichartertraktaten for å nå miljømålene

Frankrike trekker seg fra energichartertraktaten for å nå miljømålene

Publisert: 03.11.22

Nå stiller Frankrike og Tyskland seg til rekken av europeiske land som trekker seg fra energichartertraktaten (ECT). Avtalen, som ble opprettet i 1994 og trådde i kraft i 1998, er blitt kritisert for å undergrave Parisavtalen.

Les mer
Regjeringen må sikre demokratisk digitalisering av samfunnet

Regjeringen må sikre demokratisk digitalisering av samfunnet

Publisert: 03.11.22

Mangelen på en felles og sikker tjeneste for lagring av offentlig data er en alvorlig nasjonal sikkerhetstrussel. I Norge har vi flere ganger opplevd saker hvor sensitive data er kommet på avveie, og personvernet til innbyggerne trues. Nå har Fafo lansert en ny rapport som undersøker mulighetene for en slik skytjeneste i Norge.

Les mer
Skuffende avtale om fiskerisubsidier på WTO MC12

Skuffende avtale om fiskerisubsidier på WTO MC12

Publisert: 10.10.22

Avalen om fiskerisubsidier som ble forhandlet frem på ministermøtet i WTO 2022 (MC12) er skuffende og samsvarer ikke med mandatet som er gitt til WTO i FNs bærekraftmål 14 'Livet i havet'.

Les mer
Pandemien er ikke over!

Pandemien er ikke over!

Publisert: 21.09.22

Risikoen for å dø i COVID-19 er fire ganger høyere i fattige land enn i rike. Vi trenger fortsatt et unntak for immaterielle rettigheter for å sikre rettferdig og rimelig tilgang på vaksiner, medisin og tester. EU, Storbritannia og Sveits blokkerer et slikt unntak i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det må få en slutt.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker