Handelskampanjen

Handelskampanjen

Arbeidsplan 2019

Arbeidsplan for Handelskampanjen 2019

Vedtatt på årsmøte 21 mars 

Innledning                                         

Debatten om handelsavtaler fra Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og MAI-avtalen på 90-tallet til debatten om TTIP og TISA de seneste årene har lært oss at handelsavtaler dreier seg om mye mer enn handel. Utviklingen i WTO viser at handelsavtalene fortsetter å ese ut til politiske temaer som er grunnleggende innenrikspolitiske. For eksempel er regler for offentlige anskaffelser nå sortert under forhandlinger om «elektronisk handel». Et slikt forhandlingpolitisk klima stiller strengere krav til oppfølging og pedagogiske evner hos sivilsamfunnet og Handelskampanjen.

Regjeringen uttaler at de jobber for å sikre norske interesser i handelsforhandlinger. I den nye fremforhandlede regjeringsplattformen står det at:

«Regjeringen er opptatt av markedstilgang i fremvoksende markeder. Regjeringen vil blant annet jobbe videre med handelsavtaler både med asiatiske land, Mercosur-landene og andre aktuelle handelspartnere.»

De står videre at regjeringen vil:

«Øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BIT) der dette er mulig og hensiktsmessig.»

Handelskampanjen skal jobbe for å få klarhet i hva regjeringen mener med norske interesser og få klarhet i hvilke land de mener det er «hensiktsmessig» å inngå nye investeringsavtaler med.

 

Politiske prioriteringer

Elektronisk handel/digital økonomi  

Mål

 • Den foreslåtte politikken er kjent for fagbevegelsen i Norge
 • Klarhet i norske forhandlingsposisjoner  
 • Gjøre debatten om teknologiselskapene bredere enn personverndebatten, slik at man også kan se utviklingen i lys av politisk økonomi og teknologisk suverenitet.

Tiltak

 • Følge prosessen i WTO og delta aktivt i den norske referansegruppen
 • Engasjere LO i elektronisk handel og næringspolitikk
 • Arrangere seminar med fagbevegelsen utenfor Handelskampanjens medlemsorganisasjoner
 • Samarbeide med andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Lage tilgjengelige en-siders-oppsummeringer av ulike politiske områder som er sortert under elektronisk handel
 • Skolere styremedlemmer i temaet
 • Løpende følge opp temaet knyttet til både WTO og regionale og bilaterale avtaler

 

Fiskeripolitikk
 

Mål

 • At fiskeriorganisasjoner, fagfolk og relevante interesseorganisasjoner er kjent med forhandlingene i WTO på fisk og mulige konsekvenser.
 • Klarhet i norske forhandlingsposisjoner
 • Klarhet i konsekvensene av dagens forslag for norsk og internasjonal forvaltningspolitikk, med spesielt fokus på skjæringspunktet mellom havrett og handelsjuss

Tiltak

 • Engasjere fiskeriorganisasjonene, fagfolk og interesseorganisasjoner for forhandlingene om fiskerisubsidier i WTO.
 • Samarbeide med andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Følge opp Nærings- og fiskeridepartementet
 • Involvere relevante medlemsorganisasjoner på feltet som Nei til EU og Natur og Ungdom.

 

Innenlandsreguleringer

Mål

 • Engasjere og informere fagbevegelsen om forhandlingene som foregår i Verdens Handelsorganisasjon, særlig på reguleringer som omfatter datalagring og datasuverenitet.
 • Klarhet i norske forhandlingsposisjoner herunder datalagring
 • Få regjeringen aktivt til å argumentere for sine posisjoner i forhandlinger om innenlandsreguleringer
 • Konsekvenser av dagens forslag vis a vis handlingsrom i EØS-avtalen og offentlig og kommunal autonomi

Tiltak

 • Lage tilgjengelige oppsummeringer av de ulike områdene som blir rammet av regelverket for innenlandsreguleringer
 • Skolere styremedlemmer i temaet ytterligere med hjelp fra norsk fagbevegelse
 • Eventuelt: Kronikk i Kommunal rapport om temaet

 

Landbruk og mat

Mål

 • At nettverket vårt er informert om forhandlingene om landbruk, inkludert matvarelager-konflikten i WTO og andre tema knyttet til spesiell og ulik behandling av utviklingsland, ulike subsidieformer og tollvern. Alle lands rett til å støtte og beskytte egen matproduksjon må legges til grunn.
 • Holde nettverket oppdatert på bilaterale og plurilaterale avtaler med betydning for norsk landbruk og landbruket i utviklingsland
 • Klarhet i norske forhandlingsposisjoner.

 

Tiltak

 • Skolere nettverket vårt i skillet mellom støtte til intern produksjon og eksport
 • Lage en-siders om landbrukspolitikk
 • Følge opp relevante forhandlingstema i forhandlingene om landbruk i WTO, bilaterale, og plurilaterale avtaler.
 • Følge opp regionale avtaler, som AfCFTA (Afrikanske Unions handelsavtale), i samarbeid med kontakter fra internasjonale sivilsamfunn
 • Delta på møter i Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Investeringsavtaler

Mål

 • Få en avklaring om Norges forhold til løsninger
 • Få til debatt om alternativer, som forsikringsordninger gjennom f.eks. MIGA

Tiltak

 • Følge forhandlingene med henholdsvis Kina og Canada
 • Følge prosessen i akademia og UNCITRAL om reform av ISDS
 • Medieoppslag

 

Patenter, mat, miljø og helse

Mål

 • Få til at instruks til beslutningsutvalget for nye behandlinger innen spesialisthelsetjenesten inkluderer åpenhet og vurderinger av å bruke tvangslisensering og parallellimport der den farmasøytiske industrien misbruker monopolmakt.
 • Klarhet i norske forhandlingsposisjoner.

Tiltak

 • Møter om temaet med politiske partier og pasientgrupper
 • Arbeid for forslag i Stortinget
 • Mediearbeid knyttet til relevante saker som Spinraza og kreft

 

Informasjonsarbeid

Mål

 • Være kilde til perspektiver på handelspolitikk hos medlemsorganisasjoner og andre

Tiltak

 • Spre informasjon om temaene til medlemmer og andre.
 • Lage en guide eller en side med spørsmål og svar på nettsiden om handelspolitikk.
 • Utrede om nettsiden må oppdateres og endres for å gjøre informasjonen mer tilgjengelig.
 • Lage enkle lyd/video opptak (4 stk) med samtale om relevante tema til podkasten Handelsdebatten.

 

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Mål

 • Få nye medlemsorganisasjoner til Handelskampanjen
 • Styrket samarbeidet med organisasjonene som er medlemmer av Handelskampanjen og andre organisasjoner som har noen av de samme synspunktene og standpunktene som Handelskampanjen.

 

Tiltak

 • Sende ut relevante saker til medlemsorganisasjonene
 • Invitere andre organisasjoner til å samarbeide om felles uttalelser, avisartikler mm.
 • Forsøke å arrangere åpne møter, skoleringsseminar mm i samarbeid med organisasjoner som er medlemmer av Handelskampanjen, og andre organisasjoner som har noen felles standpunkter med Handelskampanjen.
 • Følge opp suverenitetsnotatet utarbeidet av Attac. Se på muligheter for seminar på Stortinget.
 • Prioritere internasjonale møter i regi av Our World Is Not For Sale
 • Sende minst én delegat til WTO Public Forum 2018
 • Følge opp Our Ocean Conference som arrangeres i Oslo med relevante samarbeidspartnere i det internasjonale sivilsamfunnet.

 

Økonomi

Mål

 • Bærekraftig økonomisk drift av organisasjonen

Tiltak

 • Lage et årshjul med finansieringskilder og frister

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)