Handelskampanjen

Handelskampanjen

Konferanse: Verdien av persondata

En av de mest verdifulle ressursene i dag er data. Data om våre vaner, interesser og hvor vi befinner oss samles inn hele tiden gjennom apper og internett bruk. Vi tar opp personvern og digital industrialisering på konferanse 12 mars i Oslo.

(for english see below)

Konferanse: Verdien av persondata

Se konferanseopptak:En av de mest verdifulle ressursene i dag er data. Data om våre vaner, interesser og hvor vi befinner oss samles inn hele tiden gjennom apper, internett-tilkobla produkter og internett bruk. Mengdene med data gjør det mulig å utvikle tjenester og produkter som kjenner dine interesser, helsetilstand og hvor det er mest sannsynlig med trafikkø.

I dag er det en håndfull selskaper som dominerer markedet da de sitter på «Big data». Denne posisjonen kan befestes enda mer gjennom krav om fri flyt av data som fremmes i internasjonale handelsforhandlinger.

- Er personvernet godt nok?
- Hvem skal eie dataen? Kan vi kreve deling av data?
- Er offentlig datalagring veien å gå?
- Hva er Norges strategi for digital industrialisering?
 

Tid: 12 mars kl 9:00-15:00
Sted: Fagforbundet, Keysers gate 15, 0165 Oslo

Trykk her for påmelding

 

Program

9:00 -9:15 Velkommen v/styreleder Helene Bank

9:15- 10:15 Del 1: TEKNOLOGISUVERENITET
Evgeny Morozov, forfatter og forsker (Eng.)

De store teknologiselskapene Google, Facebook, Airbnb, og Uber gir oss gratis tjenester mot at de samler inn data om oss. Mengder med innsamlet data gjør det mulig å tilby tjenester som forutsier blant annet interesser, helsetilstand, og trafikkmønstre. Vi må snakke om eierskap til data og den politiske økonomien av data som vi er inne i.

10:25 -11:25 DEL 2: TINGENES INTERNETT
Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet (No.)

Data om oss samles inn gjennom apper og internett tilkoblede produkter. Vilkår for bruk er ofte så lange og kompliserte at ingen leser de. Hvor sterkt står personvernet i denne utviklingen? Hvilke utfordringer ser vi, og hva må gjøres?

11:30 -12:00 Lunsj og pause

12:15 – 13:15 DEL 3: POLITIKK OG HANDEL I DEN DIGITALE ØKONOMIEN
Sanya Reid Smith, Third World Network (Eng.)

Regler for den digitale økonomien forhandles i internasjonale handelsforhandlinger som TTIP, TISA og CETA. Her er det flere aktører som ønsker fri flyt av data og ingen krav til hvor dataen skal lagres. Hva foreslås i handelsforhandlinger, og hvilke konsekvenser vil vi se i den norske konteksten?

13:30 -14:00 DEL 4: ERFARINGER FRA GOLVET (No.)
Svein Øverland tillitsvalgt for LO i Helse Sør-Øst
May-Iren Arnøy divisjonstillitsvalgt Telenor Business, El & It.
Kjetil Andersen, faglig sekretær Handel og Kontor
 

14:00- 15:00 DEL 5: PANELDEBATT MED POLITIKERE (No.)

 1. Helsedata: Er det former for persondata som burde håndteres nasjonalt?
 2. Big- data og eierskap: Er det et problem at et knippe selskaper kontrollerer big-data? Hva med offentlig data lagring?
 3. Digital industrialisering: Hva er viktige elementer i en digital industrialisering? Knyttet til krav i handelsforhandlinger om teknologioverføring, lokaliseringskrav og krav til dataflyt?
   

Deltakere: Høyre, Venstre, Senterpartiet, SV, og Rødt, og MDG.

15:00 Konferanseslutt

 

Det blir simultanoversettelse engelsk/norsk og norsk/engelsk
Gratis.

Trykk her for påmelding

Facebook event
 

Arrangør: Handelskampanjen

Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø- og solidaritetsbevegelsen. Medlemmer er Attac, Fagforbundet, For Velferdsstaten, Handel og Kontor, Latin Amerikagruppene i Norge, Natur og Ungdom, Nei til EU, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos- Økologisk Norge, PRESS, Spire, Ungdom mot EU, Utviklingsfondet, og Folkeaksjonen mot TISA.

 

English:

Conference: The value of personal data

One of the most valuable resources today is data. Data about our habits, interests and where we are located are constantly collected through apps, internet connected products and internet usage. The amount of big-data makes it possible to develop services and products that predicts our interests, health and where it is most likely with traffic jams.

Today there are a handful of companies that dominate the marked as they are sitting on this big-data. This position will be further consolidated through the demand of free flow of data that is promoted in international trade negotiations.

 • Is your data privacy protected?
 • Who should own the data? Can we require data sharing?
 • Is public data storage the way to go?
 • What is Norway's strategy for digital industrialization?


Date: 12th of March from 9:00- 15:00
Place: Fagforbundet, Keysers gate 15, 0165 Oslo

Press her for registration

Program

9:00 -9:15  Welcome by chairperson Helene Bank

9:15- 10:15 Part l 1: TEKNOLOGY SUVERENITY
Evgeny Morozov, writer and researcher (Eng.)

The major technological companies like Google, Facebook and Amazon provides free services against collecting data about us. Amounts of collected data allow for services that predict interests, health, and traffic patterns. We need to talk about ownership of data and the regulation of the digital economy.

10:25 -11:25 Part 2: THE INTERNET OF THINGS
Audun Skeidsvoll, The Consumer Council (No.)

Data about us is collected through apps and internet connected products (health apps and children’s toys). Terms of use are so long and complicated that nobody read them. Is the data privacy and consumer protection good enough today? What challenges do we see in the digital development and in a changing regulatory environment?

11:30 -12:00 Lunch break

12:15 – 13:15 PART 3: POLITICS AND TRADE IN THE DIGITAL ECONOMY
Sanya Reid Smith, Third World Network (Eng.)

Rules and regulation for the digital economy are negotiated in international trade negotiations such as in the WTO, TTIP and TISA. Demands of free flow of data and less restrictions on companies can weaken personal data protection. Consequences for data protection, regulation and digital industrialisation.

13:30 -14:00 PART 4: EXPERIENCES FROM THE LABOUR UNIONS (No.)
Svein Øverland, The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO).
May-Iren Arnøy, Union for energy, electrical engineering, telecommunications and IT workers.
Kjetil Andersen, Union for commerce- and office workers.
 

14:00- 15:00 PART 5: POLITICAL DEBATE: THE WAY FORWARD (No.)

 1. Health data - Are there types of personal data that should be handled nationally?
 2. Big-data and ownership - Is it a problem that a few companies control Big-data? Can public data storage be a method for the future with local / regional / national data collection?
 3. Digital IndustrializationWhat are key elements of digital industrialization? Requirements in trade negotiations on technology transfer, local/regional servers, and data flows.

Participants: Høyre, Venstre, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG.

15:00 The end

There will be simultaneous translation English/Norwegian and Norwegian/English.
Entrance: Free


Press her for registration

Facebook event
 

Organiser: Handelskampanjen (The Norwegian Trade Campaign)

The Norwegian Trade Campaign is a network of organisations: Attac, Fagforbundet, For Velferdsstaten, Handel og Kontor, Latin Amerikagruppene i Norge, Natur og Ungdom, Nei til EU, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos- Økologisk Norge, PRESS, Spire, Ungdom mot EU, Utviklingsfondet, og Folkeaksjonen mot TISA.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)