Handelskampanjen

Handelskampanjen

Handelskampanjen med innspill til regjeringens stortingsmeldingen om globalisering og handel

Den nye regjeringen har varslet en offensiv handelspolitikk og skal med sin planlagte Stortingsmelding om globalisering og handel sette premissene for sin tilnærming. Handelskampanjen har i sitt inspill fokusert på at et rettferdig handelssystem krever at Norge støtter utviklingsland i internasjonale forhandlinger, at Norge ikke deltar i plurilaterale forhandlinger som undergraver multilaterale forhandlinger og at utviklingsland må sikres handlingsrom til å føre sin egen utviklingspolitikk.

Oppsummert innspill

Handelskampanjen legger i sitt innspill vekt på at Norge bør støtte opp om et demokratisk, mulitlateralt og rettferdig handelssystem. Derfor bør Norge avstå fra plurilaterale avtaler under WTO og EFTA som undergraver det multilaterale systemet. Plurilaterale forhandlinger med mål om å gjelde alle land i fremtiden skapet et handelsregime som står i motsetning til utviklingslands interesser. Handelskampanjen krever at Norge trekker seg fra TISA-forhandlingene og tilsvarende forhandlinger i fremtiden. Handelskampanjen påpeker at null-toll for de minst utviklede landene (MUL) ikke har vært en suksess. Reduserte tollbarrierer for MUL-landene hjelper ikke når mer utviklede land har like gode tollpreferanser. Dersom slike tollpreferanser skal ha en effekt, må de være mer målrettet og samtidig innebære tolløkning for produkter fra industriland. Handelskampanjen understreker samtidig at toll også kan være et middel for utvikling. Land bør kunne få verne sårbare sektorer med tollvern for å kunne bygge opp lokalt næringsliv, samtidig som tollinntekter er svært viktige i utviklingsland uten velutviklede skattesystemer. 

Handelskampanjen understreker samtidig i sitt inspill at land bør ha rett til å subsidiere matproduksjon til nasjonalt forbruk. Eksportsubsidier på landbruksvarer må imidlertid utfases snarest. Handelssystemet må gi stater mulighet til å støtte lokal næringsutvikling gjennom subsidier og særordninger. Slik støtte bryter ofte med prinsippet om "nasjonal behandling" som er sentralt i mange handelsavtaler. Norge bør ikke inngå handelsavtaler som begrenser utviklingslands muligheter til å støtte eget næringsliv. Handelskampanjens innspill medgir at utenlandske investeringer kan ha positive ringvirkninger dersom de foregår innenfor en politisk ramme. Stater må få lov til å stille krav til utenlandske investeringer og kaptial. Bruk av konsesjoner og hjemfallsrett var sentrale virkemidler i utviklingen av norsk industri, men slike virkemidler blir imidlertid sterkt begrenset i dagens handels- og investeringsavtaler. Framveksten av investeringsbeskyttelsesavtaler er en trussel mot demokratisk handlingsrom, da de gir utenlandske investorer rett til å saksøke stater for innføring av reguleringer som skader investorens forventede profitt. Slike reguleringer er imidlertid nødvendige for å beskytte miljø, folkehelsen og arbeidsrettigheter. Handelskampanjen krever at Norge ikke inngår nye investeringsbeskyttelsesavtaler og sier opp våre gamle. Norge må til slutt støtte opp under utviklingslands krav i internasjonale forhandlinger. For mer detaljer og tiltak les hele innspillet.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)