Handelskampanjen

Handelskampanjen

FNs spesialrapportør: stater må avslutte avtaler som bryter med menneskerettighetene

FNs menneskerettighetsråd: rapporten om handels og investeringsavtaler ble presentert 16.9.2015 og er en hard kritikk av avtalene.

I en ny rapport kommer FNs spesialrapportør med hard kritikk mot handels- og investeringsavtaler som oppretter tvisteløsningssystemer utenfor internasjonal lov og overstyrer nasjonalstatens egne lover. 

Genève 16 september 2015 – FNs spesialrapportør Alfred de Zayas oppfordrer FN systemet og myndigheter over hele verden til å radikalt reformere det internasjonale investeringssystemet ved å avslutte handels- og investeringsavtaler som er i konflikt med menneskerettighetsforpliktelser.

De siste tiårene har frihandel og investeringsavtaler hatt ugunstige virkninger for menneskerettighetene ved å blande seg inn i statens fundamentale rett til å lage lover i offentlighetens interesse og regulere fiskal, budsjett, arbeid, helse og miljø politikk, sier Mr de Zayas.

Rapporten ble presentert til FNs menneskerettighetsråd 15 september.

Rapporten foreslår et kompromiss som promoterer «buisness» og utenlandsk direkte investeringer, og på samme tid sikre beskyttelsen av menneskerettigheter.
Til grunn for alt er det uansett to avgjørende faktum, ifølge de Zaya:

  • Statens funksjon er å lage lover i offentlighetens interesse for å fremme velferd blant innbyggerne. Enhver stat må opprettholde dette ansvaret. Dessuten må stater gjennomføre konsekvensutredninger på menneskerettigheter, helse og miljø før og etter de går inn i en handels og investeringsavtale.
  • Investeringer er grunnleggende å ta en risiko, det er denne risikoen som rettferdiggjør muligheten for å tjene profitt. Selskaper kan ikke kreve av regjeringer en garanti for profitt eller tilrane seg statens funksjoner. Noen ganger vinner investor, noen ganger taper investor.

The challenge posed by the malfunctioning of the international investment regime must not be underestimated because it has negatively impacted on the enjoyment of human rights in an increasing number of States, Alfred de Zayas, FNs spesialrapportør. 

ISDS – et privatisert system utenfor internasjonal rett

Investor- stat tvisteløsningsmekanismen (ISDS) som er etablert i de fleste handels- og investeringsavtaler, er ifølge FN eksperten, blitt et privatisert system for tvisteløsning. ISDS står utenfor og i motsetning til FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, artikkel 14, der det står at alle rettsaker (suits of law) skal avgjøres av uavhengige tribunaler som skal respektere prinsippene om gjennomsiktighet og ansvarlighet.

Videre viser rapporten at de fleste av de 608 tvisteløsningssakene som er kjente, har overkjørt nasjonal lovgivning og hindret stater i å regulere i offentlighetens interesse, og har hatt alvorlige konsekvenser for menneskerettigheter, og har hatt en «chilling effect» på regjeringers vilje til å lage nye progressive lover.

Det å tillate at private voldgiftdommere ser bort ifra internasjonal og nasjonal rett er en revolusjon mot rettsystemet vi har bygget opp, det er et ingenmannsland av vilkårlig voldgift, de Zaya.

 

Den internasjonale domstolen i Haag burde understreke at Investor- stat tvisteløsnings tribunaler ikke opererer i en separat legal kontekst, men at de er bundet av de forpliktelsene som ligger i det internasjonale menneskerettighetsregimet.

Det å tillate at tre private voldgiftdommere kan se bort ifra internasjonal og nasjonal lovgivning i tillegg til beslutninger fra høyesterettsdomstolen i landet, er ifølge FN eksperten «ensbetydende med en revolusjon mot lov systemet, det er en tilbakegang med tanke på lovlighet og forutsigbarhet, et ingenmannsland av vilkårlig voldgift».

Hemmelighold bryter menneskerettighetene

Når en bilateral investeringsavtale eller handelsavtale blir forhandlet er det avgjørende at avtalen bekrefter artikkel 25 (a) i konvensjonen om Sivile og Politiske rettigheter for å sikre deltakelse til alle relevante aktører (stakeholders), sier de Zaya.

Dette innebærer at staten må gi nødvendig informasjon og legge til rette for offentlig deltakelse. Tilgang på informasjon er en nødvendighet i et demokrati og for å utøve retten til meningsfrihet og ytringsfrihet, sier de Zaya.

Tvisteløsningssystemene tar som regel ikke hensyn til vanlige personer som er berørt av saken, og inviterer bare investor og staten til å uttale seg.

Rapporten påpeker at handelsavtaler som forhandles i hemmelighet og å ekskludere relevante aktører i en sak, bryter med konvensjonen på Sivile og Politiske rettigheter.

Det er også viktig at det ikke bare er investor-stat tvisteløsningsmekanismen som reformeres, men det er avgjørende at en stat gjennomgår eksisterende bilaterale investeringsavtaler og handelsavtaler slik at de ikke er et fengsel for statene, sier de Zaya.


Hva må gjøres?

  • Handels – og investeringsavtaler må ikke forhandles i hemmelighet eller gjennom «fast track», men gjennom offentlig deltakelse på bakgrunn av konsekvensanalyser for menneskerettigheter, helse og miljø.
  • Stater må spesifisere at all handel og investeringsavtaler vedkjenner at menneskerettighetene går over alt annet, og i en konflikt, vil menneskerettighetene råde.
  • Stater må forsikre seg om at avtalene de inngår ikke begrenser deres egen evne til å regulere for offentlighetens interesse.
  • Stater må gå gjennom alle avtalene sine å se om de ikke bryter med menneskerettighetene, og revidere eller avslutte avtaler som bryter med disse forpliktelsene.
  • Stater må gå imot avgjørelser i investor-stat tvisteløsning, og ICSID, som går imot menneskerettighetene, og vise solidaritet med stater som prøver å revidere avtalene eller gå imot avgjørelser fra tvisteløsningsmekanismen.
  • UNCTAD (FN konferansen om handel og utvikling) burde holde en konferanse for å utforske mulighetene for å revidere eller avslutte eksisterende handels- og investeringsavtaler som inneholder bestemmelser som har hindret staten i å regulere i offentlighetens interesse. 

 


Kilder:
Rapporten: “Report of the Independent Expert on the promotion
of a democratic and equitable international order”, Alfred‑Maurice de Zayas
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx

Utgivelse i SUNS#8096: "Terminate BITs and FTAs that conflict with human rights", 21 september, Third World Network

Statement by de Zayas: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16461&LangID=E

News on the report: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16439&LangID=E

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)