Handelskampanjen

Handelskampanjen

Enda en ministerkonferanse

Den åttende ministerkonferansen i WTO finner sted 15. -17. desember i Geneve. I forrige uke kom WTOs Hovedråd (General Council) sammen for å diskutere forberedelsene til ministerkonferansen. Den såkalte Doha-runden som startet i 2001 har allerede rukket å kollapse tre ganger. Hvor mange ganger må den kollapse før forhandlingspartene innser at det er behov for store endringer i verdens handelsregelverk?

En konkret plan for Doha-rundens såkalte ”tidlig innhøsting”, som etter hvert er blitt kalt MUL pluss (minst utviklede land), er et sentralt punkt i forberedelsene til ministerkonferansen. En tidlig innhøsting går ut på at man har valgt ut temaer som er ansett som viktige for utviklingsland, og som man tror man kan enes om, og satt dem sammen til en ”utviklingspakke”. Dette er WTOs gave til utviklingslandene og anses som redningen for Doharunden.

I MUL pluss ligger blant annet forslag om toll- og kvotefri markedsadgang for de minst utviklede landene, kutt i bomulls-subsidiene spesielt fra USA, kutt i generell eksportstøtte for landbruket, full markedsadgang for det som er kalt miljøvarer og – tjenester, og nye regler for handelstilrettelegging. Subsidier innen fiskerier er også blitt diskutert. Selv om mange av de kontroversielle temaene som generell markedsadgang, industritoll, landbruk, tjenesteliberalisering og intellektuelle rettigheter er utelatt fra MUL pluss, skaper temaene ovenfor så mye uenighet at det blir spådd at WTOs utviklingspakke ikke vil gå gjennom ved ministermøtet i desember.

Generaldirektøren i WTO Pascal Lamy, som også leder Trade Negotiations Committee (TNC) i WTO, minnet om at ved TNC møtet i mai var alle delegasjonene enige om at selv om Doha-runden ikke kan avsluttes i 2011, bør ministerkonferansen i desember i hvert fall levere noen resultater. Fram mot konferansen oppfordrer derfor Lamy medlemmene til å fokusere på saker både innenfor og utenfor Doha-runden som kan videreføres etter ministerkonferansen. I tillegg ber han medlemmene om å fortsette arbeidet med forhandlingene om en mulig tidlig “innhøsting” av Doha-runden, selv om medlemslandene har vanskeligheter for å bli enige. I følge WTOs generaldirektør ser det nå ut til at selv forhandlingene om MUL pluss vil kollapse innen ministerkonferansen i desember. Er det nå på tide med et nytt internasjonalt handelsregelverk?

Ingen avtale – ny runde?
Lamy ber delegasjonene fra medlemslandene om å diskutere saker som kan videreføres utover 2012. Skal Doha-runden fortsette fram til USA sier ja til å kutte bomullsubsidiene sine og blir enige med Kina om markedsadgang? Eller til at India, Kina og Brasil innser at de ikke lenger kan betegnes som utviklingsland i økonomisk øyemed, og derfor må fire på kravene de stiller ovenfor USA? Eller fram til at India ikke lenger behøver beskytte befolkningen mot sykdommer og epidemier og derfor går med på bestemmelser om patentrettigheter (TRIPS)? Verden er en helt annen enn da dagens WTO-forhandlinger startet for ti år siden. Den markedsliberalistiske politikken og beskyttelsen av storselskapene som fremmes gjennom WTO har bidratt sterkt til å skape matkrise, finanskrise, økonomisk krise og ytterligere energiutfordringer. Klimasituasjonen blir også stadig vanskeligere. Det er nå avgjørende å finne nye prinsipper for et internasjonalt handelsregelverk der demokrati, jevnere fordeling og økologisk bærekraft betyr mest.

Et nytt internasjonalt handelsregelverk på mat
Verdens matproduksjon og matforsyning står ovenfor store utfordringer og usikkerheter i de nærmeste tiårene. Det er behov for å produsere mer mat til en voksende verdensbefolkning. Mye av dagens matproduksjon må legges om fordi den ikke er bærekraftig. Bl.a. fører overforbruk av vann og utpining av jord til at matproduksjonen reduseres i store områder. Klimaendringene fører allerede i dag til økt ekstremvær med tørke, flom, orkaner mm. som rammer matproduksjonen hardt, og økt gjennomsnittstemperatur vil føre til sterk nedgang i matproduksjonen i store deler av verden om ikke omfattende tiltak settes inn. Det er store prissvingninger på det internasjonale markedet for mat, og mulighetene for knapphet på mat og problemer med forsyninger i framtida er høyst reelle. Den norske regjeringen har ved en rekke anledninger understreket at retten til mat er en grunnleggende menneskerett, og at hvert land må ha rett til å produsere mat til egen befolkning. Regjeringen har også gjort det klart at det er behov for endringer i det internasjonale handelsregelverket slik at produksjon av mat i utviklingsland ikke ødelegges av dumping av subsidierte varer fra rike land, og for å få likeverdige konkurranseforhold på verdensmarkedet.

Handelskampanjen står nå sammen med fagforeninger, bondeorganisasjoner, miljøvernere og andre sivilsamfunnsorganisasjoner over hele verden om å avlegitimere WTO og den nyliberale handelsmodellen, og stoppe fullføringen av Doha-runden. Det er på tide med et nytt WTO mandat. Siden lite sannsynligvis vil skje i WTO de nærmeste par årene, bør tida brukes til å diskutere reelle alternativer til dagens modell og regelverk for internasjonal handel.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)